TrainWeb.org Facebook Page
SKO 2290 (GP35) X CR at Nashville, Arkansas. January 3, 2006

South Kansas & Oklahoma

SKO 2290 (GP35) X CR at Nashville, Arkansas. January 3, 2006.

SKOL 2290